Verhuisregeling (meeneemregeling)

February 21, 2019

Verhuisregeling (meeneemregeling)

 

Wanneer je gaat verhuizen wil je weten wat het betekent voor je huidige hypotheek? Bij de meeste hypotheekverstrekkers is het mogelijk om je hypotheek mee te verhuizen naar een nieuwe woning. Uiteraard wordt wel opnieuw bekeken of je aan alle door de geldverstrekker gestelde eisen voldoet. Dit wordt de meeneem- of verhuisregeling genoemd.

 

· Welkehypotheekvormen kan ik meenemen of welke kan ik kiezen?

·        Hoe kanik de hypotheekrente meeverhuizen?

·        Wat alsmijn huidige woning nog niet is verkocht?

·        Hoe gaik om met de overwaarde van een hypotheek als doorstromer?

 

 

Welke hypotheekvormen kan ik meenemen of welke kan ik kiezen?

De meeste verhuizers willen groter wonen (duurder). Vaak moet er een aanvullende hypotheek worden afgesloten bij dezelfde geldverstrekker, omdat de hypotheekrente van de bestaande lening kan worden meegenomen en niet door een andere geldverstrekker zal worden geaccepteerd.

 

Het is mogelijk om de bestaande hypotheekvorm mee te nemen naar een nieuwe woning.Om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek kun je sinds 01-01-2013kiezen voor een annuïteiten of lineaire hypotheek. Wanneer je op 31-12-2012 aleen hypotheek had kom je in aanmerking voor het overgangsrecht. Dit betekentdat je een aflossingsvrij hypotheek kunt afsluiten en de hypotheekrente inmindering kunt brengen op je belastbare inkomen. De aflossingsvrije hypotheekmag maximaal 50% bedragen de getaxeerde waarde van je nieuwe woning en mag niethoger zijn dan je totale vorige hypotheek met overgangsrecht.    

 

Hoekan ik de hypotheekrente meeverhuizen?

Doorgaansis het mogelijk om je rentecontract mee te verhuizen naar je nieuwe woningmaximaal ter hoogte van je oude lening. Het kan zijn dat de rente iets hoger oflager wordt. Dit heeft te maken met de schuldmarktwaarde verhouding. Hoe groterhet risico voor de bank hoe hoger de renteopslag.  

 

Wanneerje resterende rentevaste periode korter dan 10 jaar duurt dan rekent dehypotheekverstrekker met een wettelijk bepaalde toetsrente van 5%. Het kan zijndat deze 5% hoger is dan je huidige hypotheekrente. Hierdoor is het mogelijkdat je bestaande hypotheekbedrag niet meet betaalbaar is conform de normen vande gedragscode hypothecaire financieringen (GHF). Rentemiddeling voorafgaandaan je hypotheekaanvraag kan hier uitkomst bieden. Helaas zijn er erg weiniggeldverstrekkers die dit aanbieden. Hieraan wordt door veel aanbieders gelukkigwel hard gewerkt.  

 

Watals mijn huidige woning nog niet is verkocht?

Omje huidige hypotheek mee te verhuizen naar een nieuwe woning, wanneer jehuidige woning nog niet is verkocht dan kun je voor (een deel van de)overwaarde een overbruggingslening afsluiten. Je dient aan te tonen dat je overvoldoende spaargeld beschikt om eventuele tijdelijke (12 maanden) dubbelemaandlasten uit spaargeld te kunnen financieren. Wanneer je niet over voldoendespaargeld beschik is het mogelijk om dit vanuit de overbruggingshypotheek tefinancieren. De meeste geldverstrekkers nemen zekerheidshalve een afslag van10% op de getaxeerde marktwaarde van je huidige met betrekking tot deoverbruggingshypotheek om een eventuele restschuld te voorkomen. Wanneer jeover voldoende spaargeld beschikt om een eventuele restschuld op te vangen ishet bij sommige aanbieders mogelijk om 100% van de waarde van je huidige woningte overbruggen.  

 

Isje woning al wel verkocht, maar is de overdracht gepland de aankoop van jenieuwe woning dan kun je 100% van de overwaarde financieren in eenoverbruggingshypotheek. Heb je de woning al verkocht en geleverd hou er danrekening mee dat de verhuisregeling maximaal 3 tot 6 maanden geldig is. Ditverschilt per hypotheekverstrekker. Je dient binnen 3 tot 6 maanden een nieuwehypotheek aangaan, anders vervalt je recht om de rente mee te verhuizen.    

 

Wanneerje de hypotheek niet meeverhuist naar je nieuwe woning dan is het soms nogmogelijk om je hypotheek met gunstige voorwaarden door te geven aan de kopervan je woning. Dit heet de doorgeefregeling en kan ervoor zorgen dat deopbrengst van je huidige woning veel hoger uitvalt.

 

Hoega ik om met de overwaarde van een hypotheek als doorstromer?

Wanneerje een woning verkoopt met winst dan heb je te maken met de bijleenregeling.Dit houdt in dat je de overwaarde in je nieuwe woning dient te investerenwanneer je deze binnen drie jaar na verkoop verkrijgt. Wanneer je de overwaardeniet in je nieuwe woning investeert dan heb je geen recht ophypotheekrenteaftrek over het bedrag dat gelijk staat aan je overwaarde.

 

Isje oude woning nog niet verkocht of heeft de overdracht nog nietplaatsgevonden, maar wil je wel gerbuik maken van je overwaarde? Dan kun jetijdelijk meer lenen wanneer dit o.b.v. je inkomen mogelijk is. Je kunt ook eenoverbruggingshypotheek afsluiten. Als je huidige woning minder waard is dan deuitstaande hypotheekschuld dan staat je woning onder water. Wanneer je dewoning verkoopt ontstaat een restschuld. Deze kun je financieren door een extralening of uit eigen middelen voldoen.

 

 

 

 

 

Tijd voor een goed gesprek
Omdat je een hypotheek zoekt die bij jou past.
Start Now